Draaiboek bij overlijden van NL expats in Thailand

Thailand

Het overlijden van een partner, familielid, of goede bekende is altijd een aangrijpende zaak. Hieronder zijn adviezen vermeld hoe in dit geval te handelen. Het proces is redelijk eenvoudig, maar het vergt wat tijd & kosten. De consulaire afdeling van de Nederlanse ambassade raadt vrijwel direkt aan hiervoor de diensten van een gespecialiseerde begrafenisondernemer te gebruiken, maar deze diensten zijn kostbaar. U kunt het in de meeste gevallen zelf doen.
Het proces is beschreven in 10 hoofdstukken:
1. Thuis overlijden, politierapport, overlijdensakte, euthenasie
2. In een ziekenhuis of elders buitenshuis overlijden
3. De Nederlandse ambassade & het vervoersvrijgavebewijs
4. Vervoer in Thailand en crematie of begrafenis in Thailand
5. Vervoer naar Nederland
6. Verzekering
7. Testament & afwikkeling testament
8. Formaliteiten in Nederland
9. Overzicht documenten
10. Namen en adressen

Hoofdstuk 1. Thuis overlijden
Wanneer u, of een arts, het overlijden heeft geconstateerd, dient het dichtstbijzijnde politiebureau zsm te worden gewaarschuwd. Vervolgens komt de politie om te constateren dat er ogenschijnlijk geen misdaad in het spel is. Er wordt een rapport opgemaakt. De politie heeft in elk geval het paspoort van de overledene nodig. Een dag later kan het (gratis) politierapport op het bureau worden opgehaald. Zorg dat de naam correct is vermeld in het rapport en dat u het paspoort terugkrijgt!
Het lichaam van iedere buitenlander die in Thailand thuis overlijdt (of in een particulier ziekenhuis, of elders buitenshuis; zie hoofdstuk 2) gaat naar het Forensic Department van het Police Hospital in Bangkok. De lokale politie regelt dit vervoer, als regel via de (gratis) diensten van de lokale Sawang Booriboon Foundation.
Met het politierapport en het paspoort gaat u vervolgens naar het gemeentehuis/City Hall om een (gratis) overlijdensakte te verkrijgen. Ook hier: zorg dat de naam correct is vermeld en dat u het paspoort terugkrijgt! Pas op: deze akte vermeldt de vermoedelijke doodsoorzaak; de na autopsie vastgestelde doodsoorzaak staat pas in het rapport van het Forensic Department (zie verder).
Maak een aantal kopieen van het paspoort, het politierapport, en de overlijdensakte, en zorg voor een gecertificeerde vertaling van de overlijdensakte in het Engels – belangrijk voor allerelei andere meldingen. (Voor certificatie zie hoofdstuk 10.)
Wanneer het Forensic Department heeft geconstateerd dat het een natuurlijke dood betrof (als regel vindt autopsie binnen 2 dagen plaats), wordt het stoffelijk overschot vrijgegeven voor crematie of begrafenis in Thailand, of voor vervoer naar Nederland. Daarbij wordt een ‘autopsierapport’ verstrekt (zie verder).
NB: De behandeling van het lichaam in het Forensic Department is correct en uiterst simpel, maar wekt op buitenstaanders gauw de indruk respektloos te zijn. U kunt het lichaam laten tonen, bv aan overgevlogen familie. Zorg dan wel eerst voor kleding van de overledene. Voor een vergoeding van (heden) 500 Baht verzorgt de staf het reinigen en aankleden van het lichaam.
Belangrijk: Om het lichaam op te kunnen halen is een vervoersvrijgavebewijs (in het Thais) nodig van de consulaire afdeling van de Nederlandse ambassade in Bangkok (gratis). Zie hoofdstuk 3. Dit kan – om goede redenen, zie verder – enige tijd vergen.
Ga na ontvangst van het vervoersvrijgavebewijs vervolgens (kan direkt na het ambassadebezoek) naar het Forensic Department van het Police Hospital. De ingang is op Henri Dunant Road, niet ver van Rama I Road (achter Siam Square). Zorg dat u een Thaise helper bij u hebt, want niemand spreekt Engels!
Naast het vervoersvrijgavebewijs heeft u nodig de Thaise overlijdensakte en het paspoort. (En ook uw paspoort, als u wordt genoemd in het vervoersvrijgavebewijs!)
Het Forensic Department verstrekt een autopsierapport in het Thais waarin de feitelijke doodsoorzaak is vermeld. Daarvoor moet (verplicht) enige duizenden Baht worden betaald (ca. 5000 Baht op dit moment). Maak van het autopsierapport een kopie want dat kan later (met een gecertificeerde & gelegaliseerde vertaling) nodig zijn voor de nalatenschap!
Met het vervoersvrijgavedocument van de ambassade (en de andere genoemde documenten) kan het lichaam aan u worden vrijgegeven voor verder transport. Zorg dat u het vervoersvrijgavedocument & de andere documenten terugkrijgt!
Voor zover nog niet gedaan: zorg voor kleding voor de overledene. Voor een vergoeding van heden 500 Baht verzorgt de staf het reinigen en aankleden van het lichaam. Voor verder transport zie de hoofd-stukken 4 & 5.
Samengevat, bij overlijden zijn 7 documenten belangrijk voor verdere akties:
-Het paspoort van de overledene
-Het politierapport
-De overlijdensakte van de gemeente/City Hall (Thai)
-De gecertificeerde vertaling in het Engels van de Thaise overlijdensakte
-Het vervoersvrijgavebewijs van de ambassade, nodig voor elk transport -Het autopsierapport van het Forensic Department (of staatsziekenhuis) – nodig voor testament e.d.
-Een testament (zie hoofdstuk 7)
Vermeld in documenten altijd eerst de achternaam, daarna de voornamen = exact gelijk aan datgene wat in uw paspoort staat, en doe dat in hoofdletters (want Thaise ambtenaren maken heel vaak fouten); zorg ook dat de Thaise ‘vertaling’ van de Nederlandse naam altijd hetzelfde is!

Euthanasie
In Nederland is euthanasie in een onmenselijke of uitzichtloze situatie wettelijk geregeld; in Thailand niet. Een Nederlands codicil heeft hier dan ook geen waarde. Artsen in Thailand willen wel individueel hun standpunt geven, maar zekerheid krijgt men niet. Men moet dus hier ofwel afspraken met een arts maken, of zekerstellen dat er zonodig vervoer van de betrokkene tbv euthanasie naar Nederland wordt geregeld. Zie echter de bijlage ‘Uiterste wilsbeschikking bij medische behandeling’ dat in principe door elk ziekenhuis wordt geaccepteerd omdat het berust op de Thai National Health Act, Art. 12, Part 1, 20 March2550.

Hoofdstuk 2. In een ziekenhuis of elders buitenshuis overlijden

Wanneer de betrokkene in een particulier ziekenhuis is overleden, dan volgt dezelfde procedure als in hoofdstuk 1. Wanneer de betrokkene enige dagen in een staatsziekenhuis heeft gelegen en aldaar is overleden, dan behoeft het lichaam niet naar het Forensic Department in Bangkok.
De arts van het staatsziekenhuis verstekt in dat geval een overlijdensrapport (combinatie van politie-rapport & autopsierapport) waarmee men zich binnen 24 uur moet melden bij het gemeentehuis/City Hall, alwaar vervolgens de officiele overlijdensakte wordt afgegeven. Voor crematie of begrafenis in Thailand, of voor vervoer naar Nederland, is echter wel het vervoersvrijgavebewijs nodig van de ambassade (zie hoofdstukken 1 & 3).
Het lichaam wordt pas vrijgegeven door het ziekenhuis wanneer alle rekeningen zijn voldaan door de verzekering of door een nabestaande. Zie ook hoofdstuk 3, ‘NB’.
Bij een misdrijf kan het een tijd duren voordat het stoffelijk overschot wordt vrijgegeven; eerst dient de schuldvraag te worden geadresseerd. Dit is ook het geval bij een ongeval buitenshuis met dodelijke afloop; het lichaam wordt dan naar het dichtstbijzijnde staatsziekenhuis gebracht, en vandaar (soms ook: direkt) naar het Forensic Department in Bangkok (zie hoofdstuk 1).

Hoofdstuk 3. De Nederlandse ambassade & het vervoersvrijgavedocument

Ongeacht waar het overlijden plaatsvond, moet de consulaire afdeling van de Nederlandse Ambassade in Bangkok direct worden gewaarschuwd (zie hoofdstuk 10). Eerst telefonisch, later door een bezoek aan de ambassade om het belangrijke (gratis) vervoersvrijgavedocument te verkrijgen. Dit document is nodig voor vrijgave van het lichaam door het Forensic Department en voor elk transport van het lichaam in Thailand, voor crematie of begrafenis, of voor transport naar Nederland.
Ga naar de ambassade in Soi Tonson, Ploenchit Road (= vlak bij de kruising met Wittayu/Wireless Road). Neem het paspoort en de overlijdensakte + de gecertificeerde vertaling mee (en ook uw eigen paspoort!).
Pas op: Het paspoort van de overledene wordt ter plaatse door de ambassade ongeldig gemaakt door er grote ponsgaten in the maken (vandaar: maak zelf eerst kopieen van het paspoort om leesbare kopieen te hebben!).
Belangrijk: De consulaire afdeling van de ambassade kan het vervooersbewijs alleen direct aan u verstrekken indien u kunt bewijzen (d.m.v. wettelijke stukken) dat u de wettelijke partner van de overledene bent (b.v. door huwelijksakte of partnerschapscontract of ander erkend document), of een familielid. Al deze opties hierna te noemen ‘wettelijke relatie’.
Voor het verkrijgen van het vervoersvrijgavebewijs van de ambassade is het volgende van belang: Voor een overledene zonder een wettelijke relatie in Thailand is de ambassade verplicht om het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag in kennis te stellen van het overlijden. De ambassade kan dan verlangen dat de gecertificeerde Engelse vertaling van de overlijdensakte wordt gelegaliseerd door het Thaise Ministerie van Buitenlandse Zaken (zie hoofdstukken 9 & 10). Door legalisatie krijgt het vertaalde document dezelfde, geautoriseerde, juridische status als het oorsprokenlijke Thaise document.
Via het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken worden dan vervolgens familieleden ingelicht (zo die er zijn; het is raadzaam ook naam, adres, telefoon van deze familieleden te verstrekken), en dat kan, o.a. door tijdsverschil, enige tijd duren.
Wanneer niemand in Nederland het stoffelijk overschot opeist, dan wordt dit gemeld aan de ambassade, en dat geeft de ambassade het recht om te autoriseren dat het lichaam in Thailand wordt gecremeerd of begraven en het het vervoersvrijgavedocument aan u te verstrekken. Dit proces kan enige tijd vergen, ook door tijdsverschil en beschikbaarheid van familieleden.
Bespreek dit z.s.m. met de consulaire afdeling om dit te versnellen. De ambassade kan afzien van een gelegaliseerde vertaling van het overlijdensbericht en accepteren dat u gescande documenten per email toestuurt. Uiteraard dient u bij later bezoek aan de ambassade de originele documenten te verstrekken.
NB: Wanneer er geen Thaise of Nederlandse nabestaanden zijn, en ook anderen niet de kosten dragen, dan worden alle verdere zaken door de ambassade geregeld (in Bangkok). De ambassade kan uw medewerking verzoeken voor de verdere afwikkeling.

Hoofdstuk 4. Vervoer in Thailand voor crematie of begrafenis

Het vervoersvrijgavedocument van de Nederlandse ambassade is nodig voor elk transport in Thailand en voor de crematie of begrafenis. Zie hoofdstuk 3. De tempel of kerk is de laatste instantie die dit document gebruikt (en behoudt!).
Het vervoer vanaf het Forensic Department in Bangkok dient u zelf te regelen. Personeel van de Sawang Booriboon Foundation in Pattaya kan dat verzorgen, maar nu tegen betaling van (heden) ca. 8,000 Baht, inclusief de gebruikelijke, vrij eenvoudige, wit-met-goud-kist. Ook kan het vervoer ter plekke bij het Forensic Department worden geregeld (niet echt aan te raden). Het vervoer is per pick-up truck. U kunt uiteraard ook kiezen voor duurder transport per ambulance.
Om de crematie/begrafenis te regelen gaat u naar een lokale tempel/kerk. U meldt zich bij de abt/pastorie. Er wordt een ‘ceremoniemeester’ aangewezen om met u de crematie/begrafenis te regelen. De tempel/kerk heeft het vervoersvrijgavedocument van de ambassade nodig om het lichaam te mogen cremeren of begraven.
De ‘transportkist’ wordt voor de opbaring in de tempel/kerk als regel tijdelijk verwisseld door een fraaier ‘uitschuifbaar’ exemplaar met koeling. Uiteraard kan men bloemen, evt muziek, en andere zaken zelf regelen, maar in de praktijk is het aan te raden uw wensen aan de ceremoniemeester kenbaar te maken. Hij weet hoe deze zaken het beste kunnen worden geregeld.
Lever zsm een grote foto met lijst (minimaal A4) van de overledene aan de tempel/kerk; deze wordt bij de kist geplaatst. In een tempel is het gebruikelijk om drie avonden lang vier tot negen monniken om 19:00 uur crematiegebeden te laten opzeggen. Iedere keer biedt men na dit ritueel wat bloemen aan en een envelop met geld. Na deze gebeden wordt elke keer heilig water door de ceremoniemeester in een bord gegoten. In een kerk zijn soortgelijke rituelen.
Op de dag van de crematie regelt de ceremoniemeester een simpele maaltijd voor het aantal monniken dat de dienst zal uitvoeren. Deze maaltijd is om 11:00 uur (de tijd voor het laatste dagmaal voor de monniken).
Een papieren bloem met kaarsje wordt tijdens de gebeden aan de aanwezigen verstrekt; later legt men deze op op/in de kist bij het crematorium. Wanneer de monniken klaar zijn met het opzeggen van de gebeden worden er door de gasten bloemen en een envelop met geld aangeboden aan alle monniken. Dit is dan tevens het moment waarop een eventuele toespraak kan worden gehouden.
Aan het eind van de dienst wordt het lichaam van de gekoelde kist in de simpele wit-met-goud kist gelegd. De ceremoniemeester arrangeert de dragers van de kist. Dat kunnen bekenden zijn van de overledene, of tempelhulpen. Naar keuze kan men met de kist driemaal om het crematorium lopen, maar de kist kan ook rechtstreeks op het platform van het crematorium worden gebracht. Als de kist voor de oven staat kan de Thaise gewoonte worden gevolgd om daar robes te plaatsen die later aan de monniken worden gegeven.
De ceremoniemeester opent de kist, en de gasten lopen langs de kist en leggen daarin de papieren bloem met kaarsje. Men kan de kist ook gesloten houden. Ook kan het zijn dat de kist eerst in de oven wordt geschoven en dat de gasten langs de oven lopen. De monniken reciteteren wederom gebeden, waarna hen de robes en een envelop met geld wordt aangeboden.
U kunt na afloop ter plaatse nog wat drinken/eten, of u kunt met de gasten naar een gelegenheid gaan om nog na te praten en de gasten de gelegenheid tot condoleren te geven. Er is overigens niets mis mee om meteen naar huis te gaan.
De dag na de crematie gaat u met een katoenen of linnen witte doek plus urn naar het crematorium om de as en wat beenderen van het stoffelijk overschot te ontvangen. Het verzamelen wordt gedaan door de ceremoniemeester. Het is niet ongebruikelijk dat dan weer enkele monniken gebeden opzeggen en daarna bloemen en een envelop krijgen. Er zijn ook andere mogelijkheden waarover de ceremoniemeester u kan inlichten.
Met de urn kan men doen wat men wil. Sommigen strooien de resten uit op zee, anderen brengen de urn naar het geboorteland van de overledene, en weer anderen plaatsen de urn in huis. De richtprijs voor een dergelijke crematie is (heden) rond 50.000 Baht (reken op minimaal 25,000 Baht).
In de enveloppen die een paar maal aan de monniken na de gebeden worden gegeven doet men een bedrag van 2 á 300 Baht.

Hoofdstuk 5. Vervoer naar Nederland

De procedure voor repatriatie vergt circa een week. Er zijn begrafenisondernemers die over ervaring beschikken om dit transport te verzorgen. Raadpleeg de ambassade. De firma zorgt voor de voorge-schreven balseming en een zinkbeklede kist. Met de overlijdensakte en het vervoersvrijgavebewijs van de Nederlandse ambassade haalt de firma het lichaam op bij het Forensic Department en ontvangt daar ook het autopsierapport (zorg dat u daarvan een kopie ontvangt).
De firma verzorgt een verklaring van balseming, en kan desgewenst het transport met de luchtvaart-maatschappij regelen. De totaalkosten daarvan zijn zeer fors. Men zou daarom ook kunnen kiezen voor het verzenden van de urn.

Hoofdstuk 6. Verzekering

Veel toeristen (maar ook aardig wat expats) zullen een reis- of ongevallenverzering hebben die een deel of (zelden) alle kosten van overlijden vergoedt. Een enkeling zal zelfs een ‘overlijdensverzekering’ hebben. (Verstrek dergelijke details als onderdeel van uw testament!)
Bij een permanente verzekering ontvangt men als regel geen jaarlijkse polis; een betalingsbewijs is dan het enige houvast. Expats zullen als regel niet zijn gedekt bij overlijden in Thailand indien uitgeschreven in Nederland.
Onderzoek of er een verzekering is, en neem contact op met de verzekering. Als dat niet direct mogelijk is, houd dan de uitgaven op een matig niveau, bewaar alle betalingsbewijzen en controleer later de papieren van de overledene om te zien of er enige dekking is.
Repatriatie van het lichaam (naar Nederland) is verreweg het kostbaarste. Sommige verzekeraars dekken deze kosten, vaak op voorwaarde dat zij onmiddellijk in kennis worden gesteld van het overlijden. Zij bepalen dan als regel ook welke dienstverlener moet worden gebruikt (begrafenisondernemer, luchtvaartmaatschappij).

Hoofdstuk 7. Testament & Afwikkeling Testament

Houd rekening met het feit dat alle transakties waarvoor de handtekening en/of aanwezigheid van de overledene vereist is, niet langer mogelijk zijn. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar weinigen houden hiermee vooraf rekening.
Het is aan te bevelen om, als onderdeel van regelingen voor een testament, contact op te nemen met de Thaise bankmanager om te bespreken welke regeling mogelijk is om te voorkomen dat Thaise (of andere) nabestaanden zonder geld komen te zitten.
Vrijgave van bezitingen aan nabestaanden/erfgenamen hangt af van het al dan niet bestaan van een testament in Thailand (of in Nederland). Zonder geldig Thais testament zullen de Thaise autoriteiten beslissingen nemen over de bezittingen (via een gerechtsuitspraak, vergt als regel ca. 3 maanden). Dit kan problemen opleveren voor de nabestaande(n).
Het maken van een testament in Thailand is eenvoudig. Een geschreven document in de eigen taal of in het Thais, voorzien van de eigen handtekening en de handtekeningen van twee getuigen, is voldoende. Voor het gerechtshof moet een testament gecertificeerd in het Thais worden vertaald (zie hoofdstuk 10).
Voor het maken van een testament verdient het aanbeveling een Thaise certified notary public in te schakelen (zie hoofdstuk 10). Deze heeft standaard voorbeelden, weet wat er zoal in een testament zou moeten staan, en getuigen zijn op kantoor aanwezig. In het testament kan, naast het benoemen van erfgenamen, ook worden aangeven of men in Thailand gecremeerd of begraven wilt worden. Uiteraard ook de naam van de ‘executeur testamentair’ (= degene die de laatste wil moet uitvoeren).
Wanneer er een erkend partner is, is een ‘testament-op-de-laatst-levende’ gewenst, waarin ook aangegeven dat de overlevende gebruik kan maken van huis, bankrekeningen en dergelijke. Zonder een geregisteerde partner kan alleen de executeur of de advokaat noodzakelijke betalingen verrichten.
Het is mogelijk om een Nederlands testament geldig te maken in Thailand. Laat daarvoor in Nederland een gecertificeerde vertaling in het Engels maken, en laat deze vertaling hier gecertificeerd vertalen in het Thais (zie hoofdstuk 10).
Het is aan te bevelen om altijd de eigen naam en adres plus dat van een goede bekende in Thailand bij u te hebben. Zo kan er altijd iemand gewaarschuwd worden. Ook de plaats van sleutels, code van de safe, pincodes en zaken als de toegangsprocedure voor de computer zouden (bv verzegeld) moeten worden achtergelaten bij de partner of een betrouwbare derde.
De executeur testamentair is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. In Thailand: raadpleeg desgewenst de advokaat die het testament heeft opgemaakt. In Nederland: via internet en notaris, belastingdienst/-adviseur zijn nadere instrukties te krijgen.

Hoofdstuk 8. Formaliteiten in Nederland

Bericht van overlijden dient zo spoedig mogelijk te worden verstuurd aan allerlei instanties, zoals:
• De gemeente waarin de overledene woonachtig was (indien niet uitgeschreven). Indien uitgeschreven, stuur melding aan de Gemeente Den Haag via formulier

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/lok ... rijven.htm

(de link vermeldt ‘huwelijksakte’ maar het formulier is ook voor inschrijving van de overlijdensakte).
• Pensioenfondsen (particuliere pensioenfondsen en de Sociale Verzekeringsbank voor AOW) en levensverzekeraars
• Ziektekostenverzekeraars
• Banken in Thailand & Nederland
• Credit card companies
• Belastingdienst
• Voormalige werkgever(s)
• Etc.

Controleer de papieren (en portemonnee) van de overledene om te zien of er meer nodig is; ook bankafschriften. Zorg dat u het burgerservicenummer van de overledene heeft.
Het beste is aan alle organisaties een aangetekende brief te verzenden met daarbij ingesloten de gecertificeerde vertaling van de overlijdensakte plus een copie van het ongeldig gemaakte paspoort.
Voor hen die in Nederland staan ingeschreven kan de burgerlijke stand verlangen dat de gecertificeerd-vertaalde overlijdensakte is gelegaliseerd door het Thaise Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gezien de effort & kosten is het aan te raden met deze legalisatie te wachten totdat dit verzoek wordt ontvangen. Kan eventueel ook in Nederland bij de Thaise ambassade.

Hoofdstuk 9. Documenten

De volgende documenten zijn belangrijk:
Paspoort van de overledene: nodig voor alle andere hoofd-documenten (en voor meldingen in Nederland aan diverse instanties); maak kopieen, want het paspoort wordt door de ambassade direkt ongeldig en onleesbaar gemaakt. Leesbare kopieen kunnen later nodig zijn, bv voor het Thaise gerechtshof en de afwikkeling van het testament.
Politierapport van het overlijden: is beschikbaar op de dag nadat de politie van het overlijden werd verwittigd. Nodig voor het verkrijgen van de overlijdensakte bij City Hall/gemeentehuis.
Overlijdensakte van City Hall/gemeentehuis: wordt direkt gemaakt op basis van het politierapport en het paspoort. Maak kopieen!
Gecertificeerde Engelse vertaling van de Thaise overlijdensakte: is nodig voor meldingen aan de Nederlandse ambassade en allerlei instanties in Nederland, zoals burgerlijke stand, belastingdient, verzekeringen, SVB en pensioenmaatschappijen, etc. Maak kopieen!
Vervoersvrijgavebewijs van de Nederlandse ambassade in Bangkok: is nodig om het lichaam op te halen voor verder transport, bv voor tempel of kerk in Thailand, of voor het transport van het lichaam naar Nederland.
Autopsierapport van het Forensic Department in Bangkok: is nodig voor de crematie, begrafenis, of het transport naar Nederland. Maak kopieen!
Testament: is aan te raden voor een soepele afwikkeling van de nalatenschap. Kan zowel in Thailands als in Nederland worden gemaakt (in Thailand bij voorkeur bij een ‘certified notary public’). Laat een verzegelde kopie achter bij uw partner of een vertrouwde!
Legalisatie van documenten kan nodig zijn voor bepaalde juridische handelingen. Voor oorspronkelijk Thaise documenten wordt dat in Thailand tegen betaling verzorgd door de afdeling Legalization van het Department of Consular Affairs van het Thaise Ministerie van Buitenlandse Zaken (zie hoofdstuk 10) en in Nederland via de Thaise ambassade, op basis van een (eerdere) gecertificeerde vertaling in het Engels. Kan worden verlangd voor de overlijdensakte van City Hall en het autopsierapport van het Forensic Department.

Hoofdstuk 10. Namen en adressen

Nederlandse Ambassade 15 Soi Tonson, Ploenchit Road (niet ver van de kruising met Wittayu/Wireless Rd) Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: +66 (0)2 309 5200
Fax +66 (0)2 309 5205
E-mail:

bab@minbuza.nl

De Nederlandse ambassade heeft een 24-uurs telefoonlijn, uitsluitend bedoeld voor uiterst dringende zaken: 01-8414615

Politieziekenhuis in Bangkok (Het Forensic Department is op Henri Dunant Road):
Police Hospital
492/1 Rama I Road,
Patumwan, Bangkok, 10330
Tel. 02 2528111-5 en 02 2512925-7

Thaise Ministerie van Buitenlandse Zaken, Department of Consular Affairs 123 Chaeng Watthana Road, Pakkret Bangkok 10120 (niet ver van Don Muang) Tel: 0-2575-1056-59 Fax: 0-2575-1054
Service hours: 08.30 - 14.30 hrs. (Closed Saturday, Sunday, Public Holidays)
Email:

consular04@mfa.go.thBegrafenisondernemer in Thailand voor vervoer naar Nederland

Raadpleeg hiervoor de consulaire afdeling van de ambassade in Bangkok.

Advokatenkantoor in Bangkok McEvily & Collins Mr. Marcus Collins (een Nederlander)
Two Pacific Place, Suite 1106
142 Sukhumvit Road
Bangkok 10110 Thailand
Tel: (66-2) 305-2300 (Office)
Tel: (66-2) 305-2302 (Direct)
Fax: (66-2) 653-2163
E-Mail:

Marcus@LegalThai.com

 

http://www.LegalThai.comGecertificeerde vertalingen in Bangkok Advance AcademyThai Art Building, 4th Floor
8/9-11 Ratchadapisek Road, Klongtoey
Bangkok 10100 Project Director: Wanida Sornmanapong. Thais-Engels, Engels-Thais; Nederlands-Engels, Engels-Nederlands; Nederlands-Thais, Thais-Nederlands. Tevens Chinees, Japans, Frans, Duits en Italiaans


BIJLAGE: mei 2010
Formulier uiterste wilsbeschikking bij medische behandeling

Wanneer men in een uitzichtloze en mensonwaardige situatie niet koste wat het kost in leven gehouden wil worden, kan men onderstaand formulier invullen. De toepasselijke wet is de Thai National Health Act, Art. 12, Part 1, dated 20 March 2550. Voor Bangkok Hospital Pattaya: afleveren maandag t.m. vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur bij dr. Iain Corness in het Bangkok Hospital Pattaya. Deze zorgt dan dat de patiëntenkaart een aantekening krijgt waaruit blijkt wat de patiënt uiteindelijk wil. Tekst van het formulier:

Full Name: ........................................ Hospital ID number: ……....................................

Address: .......................................................................

Passport Number: .........................................................

Being of sound mind and understanding all the implications, I ask that this document be brought to the attention of any medical facility in whose care I happen to be, and to any person who may become responsible for my affairs. This is my 'Living Will' stating my wishes in that my life should not be artificially prolonged, if this sacrifices my Quality of Life.
If, for any reason, I am diagnosed as being in a terminal condition, I wish that my treatment be designed to keep me comfortable and to relieve pain, and allow me to die as naturally as possible, with as much dignity as can be maintained under the circumstances. As well as the situation in which I have been diagnosed as being in a terminal condition, these instructions will apply to situations of permanently unconscious states and irreversible brain damage.
In the case of a life-threatening condition, in which I am unconscious or otherwise unable to express my wishes, I hereby advise that I do not want to be kept alive on a life support system, nor do I authorize, or give my consent to procedures being carried out which would compromise any Quality of Life that I might expect in the future.
I ask that you are sensitive to and respectful of my wishes; and use the most appropriate measures that are consistent with my choices and encompass alleviation of pain and other physical symptoms; without attempting to prolong life. Being of sound mind at the time of making this declaration, I ask that you will follow my wishes. It is my conviction that Quality of Life must be the main consideration for all decisions, not length of life.
In witness hereof, I have signed this document, which has also been signed by two witnesses, who have read and understand my wishes.

Declared by: .................................... Signature:

Phone number: ................................. E-mail address: ...............................................
Signatures witnesses: 1 2

Witnesses names: 1 ......................................... 2 ……......................................

Date (day/month/year): ..........................................

Footnote: Refer to the Thai National Health Act, Art. 12, Part 1, dated 20 March 2550.

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

Arie | Antwoord 19.12.2016 12.05

Wat te doen bij het overlijden van de Thaise vrouw, die geen rechten vanuit Nederland heeft?

Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

28.08 | 23:31

de birmalijn is ook part geweest van mijn vader en twee ooms LOUIS ANTOINE STEPHAN INGRAM, ZIJN BROERS ... JIMMY FREDERIK LODEWIJK INGRAM,EN GEORGE PAUL

...
14.01 | 03:27

Het beste is via Skype: thaisestijlvillapark1947

Ben aanwezig van 02.00 tot 15.00 uur..Nederlandse tijd.
vriendelijke groet
Thaise Stijl Villa Park

...
13.01 | 22:06

Duidelijke taal.
Dank.
Geeft u ook individueel advies? Kan ik met u bellen via WhatsApp, messenger ofSkype?
Graag bericht,
Groet van Reinder

...
19.12 | 12:05

Wat te doen bij het overlijden van de Thaise vrouw, die geen rechten vanuit Nederland heeft?

...
Je vindt deze pagina leuk
Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE